TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam